MK EN

Одделение за технологија, ферментација и фабрикација

Во ова Одделение се обработуваат поберидбените процеси на тутунот и тоа: нажолтување, сушење, манипулација, ферментација и чување на тутунот. Исто така се проучуваат и технолошките постапки од фабрикацијата се до изработка на готов производ - цигара. Во доменот на сушење на тутунот веќе се дадени и комплетни решенија кон намалување на трошоците на сушењето со изградба на комбинирани сушници. Во oва одделение постои акредитирана лабораторија за испитување на физичките, водно-физичките и други технолошки својства на тутунот. Лабораторијата е овластена за издавање на сертификати за автентичност на тутунската суровина.

Научно истражувачки кадар

slika

доцент д.р Наташа Здравеска
Раководител на Одделение
Научен соработник - доцент
e-mail: natasha_z78@yahoo.com
телефон: 412 760 локал 215
CV
Извештај | Одлука

slika

м-р Милан Смоквоски
Виш лаборант
e-mail: msmokvoski@gmail.com
телефон: 412 760 локал 244
CV

slika

Паце Јанчева
тутунски техничар

slika

Мирјана Јовческа
хемиски техничар