MK EN

Огласна табла

Конкурс за запишување на студенти на втор циклус студии во академската 2016/2017 (.pdf)

Каталогот на сите изданија на литература печатена од страна на Министерството за образование и наука и Министерството за култура (.pdf)

На ден 04.10.2013 се одржа одбраната на магистерската дисертација од зем. инж. Климе Дамчески со наслов Анализа на производството на тутун во Р. Македонија по региони и општини.

Распоред за студиска програма Производство на тутун

На ден 03.10.2013 се одржа одбраната на магистерската дисертација од зем. инж. Влатко Белоски со наслов Влијание на некои средства врз ртливоста на тутунското семе од типот Берлеј.

На ден 25.09.2013 се одржа одбраната на магистерската дисертација од дипл. инж. технолог. Марин Христоски со наслов Корелација помеѓу содржината на тешките метали во почвата и тутунската суровина во скопскиот производен реон.