MK EN

Совет на докторски студии

  1. Проф. Марија Србиноска - раководител
  2. Проф. д-р Ана Корубин-Алексоска - член
  3. Проф. д-р Билјана Гвероска
  4. Проф. д-р Валентина Пеливаноска
  5. Проф. д-р Весна Крстеска
  6. доцент д-р Милан Митрески