MK EN

Совет

Советот на Институтот го сочинуваат: директорот, Заменикот на директорот, раководителите на одделенијата и раководителот на Одделот за производство на тутунско семе и тутун.

ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ

  1. Проф д-р Валентина Пеливаноска - претседател, директор
  2. Проф д-р Петре Ташкоски - заменик директорот
  3. Проф д-р Ана Корубин Алексоска - член
  4. Проф д-р Марија Србиноска - член
  5. Проф.д-р Весна Крстеска - член
  6. Вонр. проф д-р Билјана Јорданоска Шишкоска - член
  7. М-р Робин Мавроски - член