MK EN

Совет

Советот на Институтот е орган на управување на Институтот кој го сочинуваат: директорот, заменикот на директорот и раководителите на научно наставничките одделенија.

ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ

  1. д-р Гордана Мицеска - директор, претседател
  2. д-р Мирослав Димитриески - заменик на директорот
  3. д-р Ана Корубин Алексоска - член
  4. д-р Марија Србиноска - член
  5. д-р Валентина Пеливаноска- член
  6. д-р Билјана Гвероска - член
  7. д-р Наташа Здравеска - член
  8. д-р Силвана Пашовска - член