MK EN

Служба за производство на тутунско семе и тутун

Службата за производство на тутунско семе и тутун, врши производство, доработка и дистрибуција на семенски материјал за потребите на тутунското стопанство во земјата и пошироко.

Кадар

slika

м-р Робин Мавроски
Раководител на служба
e-mail: rmavroski@yahoo.com
телефон: 412 760 локал 242

slika

Живко Дамески
Работник

slika

Васко Костов
Работник

slika

Панда Трајкоска
Работник

slika

Митре Пожаркоски
Работник

slika

Драшко Ѓураков
Работник

slika

Ѓорѓи Лидев
Работник

slika

Роберт Петрески
Работник

slika

Цане Велкоски
Работник