MK EN

Поважни настани

Во рамките на одбележувањето на Денот на Руската федерација на 26.06.2019 а во состав на манифестација „ Отворено во Музејот за тутун и Институтот за тутун во Прилеп“. Рускиот амбасадор Н:Е. Сергеј Баздникин во нашата земја го посети Научниот институт за тутун , Прилеп и Музејот за тутун каде Првиот човек на Инстутот за тутун Прилеп, кој што годинава одбележува 95 години од постоењето, професор доктор Гордана Мицеска, се заблагодари на посетата и воедно го запозна рускиот амбасадор со делувањето на оваа научна институција, како потенцијална можност за соработка со слични научни институции во Русија.

Цитат
“Разговаравме со амбасадорот Базднекин за работата на Институтот, неговата организациона поставеност, лабораториите кои ги имаме 5 на број, извештаите кои тие акредитирани лаборатории ги даваат во однос на квалитетот на тутунот и тутунските производи, како и квалитетот на семенскиот материјал, а стана збор и за производната дејност на Институтот како единствена институција за продукција на семенски тутунски материјал во Македонија, рече Мицеска“

Покана за меѓународен научен симпозиум. Унивезитетот Св. Климент охридски од Битола е коорганизатор на меѓународниот научен симпозиум „Почетоците на Австриската дипломатија во Македонија - со посебен осврт на Австриско-Унгарскиот конзулат во Битола/Монастир“. По тој повод Ве покануваме да и Вие земете учество со Ваш труд. (.pdf)

На 10-11.05.2017 на Универзитетот „Св. Климент Охридски" – Битола ќе престојува експертски тим од Институционалната евалуациона програма при Европската асоцијација на универзитети со цел спроведување надворешна евалуација на Универзитетот. ПОСЕТАТА НА ЕКСПЕРТСКИОТ ТИМ Е ЕДИНСТВЕНА МОЖНОСТ ЗА ДОБИВАЊЕ НАДВОРЕШНА, ОБЈЕКТИВНА ОЦЕНКА ЗА РАБОТЕЊЕТО НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ОД ЕДНА ПРЕСТИЖНА, НЕЗАВИСНА ЕВРОПСКА ОРГАНИЗАЦИЈА. ИСТОВРЕМЕНО, НАДВОРЕШНАТА ЕВАЛУАЦИЈА Е ВО ФУНКЦИЈА НА КОНТИНУИРАНИОТ РАЗВОЈ НА УКЛО, А ПРЕД СЕ, НА СИСТЕМОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ. Агендата на експертскиот тим предвидува средби со раководството на УКЛО, Комисијата за самоевалуација на Универзитетот, студенти, надворешни чинители, како и одвоени посети на неколку единици на Универзитетот. Втората посета на тимот е закажана во периодот од 16 до 19 октомври, 2017 година. ”.

Светски ден на тутунот 28.10.2016 година - Одбележан е светскиот ден на тутунот во Прилеп на кој учество зедоа претставници од Научниот институт за тутун - Прилеп.

На ден 9.02.2016 година се одржа одбраната на докторската дисертација од М-р Наташа Т. Здравеска со наслов „ПРИДОНЕС КОН ПРОУЧУВАЊЕТО НА ТЕХНОЛОШКИТЕ СВОЈСТВА НА ДОМАШНИТЕ И СВЕТСКИТЕ ЦИГАРИ”.

Докторска дисертација на м-р Наташа Здравеска (.pdf)

На ден 16.09.2015 година се одржа одбраната на магистерскиот труд од дипл. зем. инж. Александар Спиркоски со наслов „Epitrix hirtipennis Melsh.-штетник на тутунот во Република Македонија”.

На ден 04.10.2013 се одржа одбраната на магистерската дисертација од зем. инж. Климе Дамчески со наслов Анализа на производството на тутун во Р. Македонија по региони и општини.

На ден 03.10.2013 се одржа одбраната на магистерската дисертација од зем. инж. Влатко Белоски со наслов Влијание на некои средства врз ртливоста на тутунското семе од типот Берлеј.

На ден 25.09.2013 се одржа одбраната на магистерската дисертација од дипл. инж. технолог. Марин Христоски со наслов Корелација помеѓу содржината на тешките метали во почвата и тутунската суровина во скопскиот производен реон.

На ден 04.10.2013 се одржа одбраната на магистерската дисертација од зем. инж. Климе Дамчески со наслов Анализа на производството на тутун во Р. Македонија по региони и општини.

На ден 24.09.2013 се одржа одбраната на магистерската дисертација од дипл. инж. технолог Бистрица Николова со наслов Влијание на некои фолијарни средства во производството на тутунскиот расад.

На ден 07.08.2013 година во 10 часот се одржа одбраната на докторската дисертација на м-р Каролина Кочоска со наслов Биолошки, производни и технолошки својства на ориенталските басменски тутуни во Р. Македонија