MK EN

Поважни настани

На ден 9.02.2016 година се одржа одбраната на докторската дисертација од М-р Наташа Т. Здравеска со наслов „ПРИДОНЕС КОН ПРОУЧУВАЊЕТО НА ТЕХНОЛОШКИТЕ СВОЈСТВА НА ДОМАШНИТЕ И СВЕТСКИТЕ ЦИГАРИ”.

Докторска дисертација на м-р Наташа Здравеска (.pdf)

На ден 16.09.2015 година се одржа одбраната на магистерскиот труд од дипл. зем. инж. Александар Спиркоски со наслов „Epitrix hirtipennis Melsh.-штетник на тутунот во Република Македонија”.

На ден 04.10.2013 се одржа одбраната на магистерската дисертација од зем. инж. Климе Дамчески со наслов Анализа на производството на тутун во Р. Македонија по региони и општини.

На ден 03.10.2013 се одржа одбраната на магистерската дисертација од зем. инж. Влатко Белоски со наслов Влијание на некои средства врз ртливоста на тутунското семе од типот Берлеј.

На ден 25.09.2013 се одржа одбраната на магистерската дисертација од дипл. инж. технолог. Марин Христоски со наслов Корелација помеѓу содржината на тешките метали во почвата и тутунската суровина во скопскиот производен реон.

На ден 04.10.2013 се одржа одбраната на магистерската дисертација од зем. инж. Климе Дамчески со наслов Анализа на производството на тутун во Р. Македонија по региони и општини.

На ден 24.09.2013 се одржа одбраната на магистерската дисертација од дипл. инж. технолог Бистрица Николова со наслов Влијание на некои фолијарни средства во производството на тутунскиот расад.

На ден 07.08.2013 година во 10 часот се одржа одбраната на докторската дисертација на м-р Каролина Кочоска со наслов Биолошки, производни и технолошки својства на ориенталските басменски тутуни во Р. Македонија