MK EN
.

Postgraduate studies

As a member of the St. Kliment Ohridski University – Bitola, TIP organizes postgraduate studies as well as preparation and defense of doctoral dissertations according to the Rulebook for postgraduate and doctoral studies as well as obtaining a PhD at the Scientific Tobacco Institute Prilep since 2002.

The aim is for the candidates to gain the best possible combination of theoretical, practical and professional knowledge in the selected field, so that as masters in agricultural sciences they would possess modern theoretical and practical skills in the field of production, processing and treatment of tobacco, as well as agricultural management in tobacco farming.

List of accredited postgraduate studies mentors:Study ProgramsInformatiоn for students

Најава во iKnow систем за студенти

Соопштение

Студентите на студиските програми на Научниот Институт за Тутун - Прилеп, барања за издавање на потврди, уверенија и друго може поднесуваат и електронски на mail кај соодветниот раководител на студиска програма:
  • Проф д-р Биљана Гвероска - раководител на студиската програма Производство на тутун на втор циклус едногодишни и двегодишни академски универзитетски студии. (mail: bgveros@yahoo.com)
  • Проф д-р Марија Србиноска - раководител на студиската програма Обработка и преработка на тутун на втор циклус едногодишни и двегодишни академски универзитетски студии и раководител на студиските програми на трет циклус студии. (mail: srbinoska.marija2014@gmail.com)
  • Доц д-р Силвана Пашовска - раководител на студиската програма Агроменаџмент во тутунското стопанство на втор циклус едногодишни академски универзитетски студии.

Во прилог на барањето во скенирана форма да биде приложена и уплатницата за платени административни такси.
Во барањето студентите да наведат дали бараниот поднесок лично ќе го подигнат од раководителот на студиската програма или да им ја испрати на маил.

Уплатници - II циклус на студии file

Уплатници - останати услуги file

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсите за втор и трет циклус секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.uklo.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот. Линк linkБројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавниот лист што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето на кандидатите за трет циклус се врши електронски со испраќање на пријавниот лист по електронска пошта (e-mail) на следниве контакти: marija.srbinoska@uklo.edu.mk и ana.aleksoska@uklo.edu.mk.

Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување.

Кандидатите задолжително ќе добијат автоматска потврда по електронската пошта дека пријавата е уредно поднесена и роковите во кои кандидатите ќе треба да ги поденесат оригиналните документи за пријавување и за запишување.

Листа на акредитирани ментори file

Пријавен лист - III циклус на студии fileBulletin board

Упатство за студентско анкетирање преку iKnow → file
Кратко упатство за II и III циклус → file

Одлука за спроведување на колоквиуми, испити и одбрана на магистерски и докторски трудови за учебна 2019 - 2020 file

Во врска со преземените мерки на Владата за корона вирусот контакт лицa:
Наташа Здравеска: 075 216 185; natasha_z78@yahoo.com
Гоце Петроски: 075 212 511; gpetroski_2008@yahoo.com

Магистерски труд на м-р Роза Галеска file

Магистерски труд на м-р Симе Дојчинов file   file

Магистерска труд на дипл. зем. инж. Ирена С. Зографоска file

На ден 04.10.2013 се одржа одбраната на магистерската дисертација од зем. инж. Климе Дамчески со наслов Анализа на производството на тутун во Р. Македонија по региони и општини.

На ден 03.10.2013 се одржа одбраната на магистерската дисертација од зем. инж. Влатко Белоски со наслов Влијание на некои средства врз ртливоста на тутунското семе од типот Берлеј.

На ден 25.09.2013 се одржа одбраната на магистерската дисертација од дипл. инж. технолог. Марин Христоски со наслов Корелација помеѓу содржината на тешките метали во почвата и тутунската суровина во скопскиот производен реон.Accreditation