MK EN

Scientific council

Научниот Совет е формиран согласно Законот за високо образование. Тој е орган на управување на образовната дејност што ја има Институтот за тутун, односно последипломските и докторските студии и стекнувањето докторат на науки. Научниот Совет го сочинуваат следните членови:

 1. Prof. d-r Gordana Miceska - president
 2. Prof d-r Miroslav Dimitrieski
 3. Prof d-r Ana Korubin Aleksoska
 4. Prof d-r Valentina Pelivanoska
 5. Prof d-r Marija Srbinoska
 6. Prof d-r Petre Taskoski
 7. Prof d-r Biljana Gveroska
 8. Prof d-r Vesna Krsteska
 9. Prof d-r Ilija Risteski
 10. Prof d-r Jordan Trajkoski
 11. Prof d-r Milan Mitreski
 12. Ass.prof. d-r Karolina Kocoska
 13. Ass.prof. d-r Silvana Pasoska
 14. Ass.prof. Biljana Jordanoska Siskoska
 15. Ass.prof. Natasa Zdraveska
 16. dipl. biologist Daniela Taleska