MK EN

Научен совет

Научниот Совет е формиран согласно Законот за високо образование. Тој е орган на управување на образовната дејност што ја има Институтот за тутун, односно последипломските и докторските студии и стекнувањето докторат на науки. Научниот Совет го сочинуваат следните членови:

 1. Проф. д-р Гордана Мицеска - претседател
 2. Проф. д-р Мирослав Димитриески
 3. Проф. д-р Ана Корубин-Алексоска
 4. Проф. д-р Валентина Пеливаноска
 5. Проф. д-р Maрија Србиноска
 6. Проф. д-р Петре Ташкоски
 7. Проф. д-р Биљана Гвероска
 8. Проф. д-р Весна Крстеска
 9. Проф. д-р Илија Ристески
 10. Проф. д-р Јордан Трајкоски
 11. Вон.проф. д-р Милан Митрески
 12. Вон. проф. д-р Каролина Кочоска
 13. Доц. д-р Силвана Пашовска
 14. Доцент д-р Билјана Јорданоска Шишкоска
 15. Доцент д-р Наташа Здравеска
 16. дипл. биолог. Даниела Талеска