MK EN

Наставнички совет

Согласно Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус студии на Универзитетот " Св. Климент Охридски " - Битола во Научниот Институт за тутун - Прилеп е формиран Наставнички совет во состав:

  1. Проф. д-р Гордана Мицеска - директор
  2. Проф. д-р Мирослав Димитриески - заменик директор
  3. Проф. д-р Ана Корубин-Алексоска
  4. Проф. д-р Валентина Пеливаноска
  5. Проф. д-р Марија Србиноска
  6. Проф. д-р Билјана Гвероска
  7. Проф. д-р Петре Ташкоски
  8. доцент. д-р Силвана Пашовска
  9. Вон. проф. д-р Каролина Кочоска