MK EN

Лабораторија за контрола на здравјето на растенијата

akreditacija

Акредитирани методи:

  1. ИСПИТУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА НА СЕМЕ – ГАБИ (Blotter method, ISTA 2003)
  2. ИСПИТУВАЊЕ НА ПРИСУСТВО НА ВИРУСИ СО DAS –ELISA МЕТОД
  3. Идентификација на присуство на штетен агенс по тутунот - Макроскопска анализа *
  4. Изолација на патогените габи на тутунот - In vitro метода *
  5. Идентификација на патогените габи -Микроскопска анализа *
  6. Идентификација и детерминација на инсекти -Mакроскопска визуелизација и микроскопирање *
* НЕ АКРЕДИТИРАН МЕТОД