MK EN

Лабораторијата за контрола на автентичност и квалитет на тутунска суровина

akreditacija

Акредитирани методи:

  1. Суров и ферментиран тутун во лист - MKC E.P1.010;
  2. Одредување pH вредност на тутунот - MKC E.P3.116;
  3. Земање на мостри - MKC E.P3.110;
  4. Определување на апсолутна влага во тутунот* - MKC E.P1.010;
  5. Определување на песок во тутунот и цигарите-метод со декантација* - MKC E.P3.116;
  6. Определување на активност на ферментот каталаза-Гасометричен метод*
* НЕ АКРЕДИТИРАН МЕТОД