MK EN

Лабораторијата за контрола на квалитетот на тутун и тутунски производи

akreditacija

Акредитирани методи:

  1. Цигари - Одредување на вкупниот и безникотинскиот сув кондензат на чадот со помош на рутинска аналитичка машина за пушење - ISO 4387:2000;
  2. Цигари - Одредување на алкалоиди во кондензатите од чадот-Спектрометриски метод - ISO 3400:1997;
  3. Цигари - Одредување на водата во кондензатите од чадот - Дел 2-Карл Фишеров метод - ISO 10362-2:1994;
  4. Цигари - Одредување на јаглерод моноксидот во испарливата фаза на чадот од цигарите -метод NDIR - ISO 8454:1995;
  5. Тутун и тутунски производи-Одредување на содржината на алкалоиди, Спектрометриски метод - ISO 2881:1992;
  6. Одредување на содржината на азот во тутунот - MKC E.P3.112;
  7. Одредување на содржината на редукциони материи во тутунот - MKC E.P3.115;
  8. Одредување на содржината на белковини во тутунот* - MKC E.P3.113;
  9. Одредување на содржината на пепел во тутунот* - MKC E.P3.117;
* НЕ АКРЕДИТИРАН МЕТОД