MK EN

Лабораторијата за контрола на квалитетот на почва, вода, ѓубриво и растителен материјал

akreditacija

Акредитирани Методи

 1. Претходна обработка на мострите за физичко-хемиска анализа - ISO 11464:2006;
 2. Одредување на вкупниот азот-Модифициран Кјелдалов метод
  - ISO 11261:1995;
 3. Одредување на рН
  - ISO 10390:2005;
 4. Одредување на органски јаглерод и хумус по Тјурин- модифицирана во НИТП
  - Praktikum iz agrohemije, 1996 od d-r R. Džamić i sor.;
 5. Содржина на карбонати-Волуметриска метода
  - ISO 10693:1995;
 6. Одредување на леснодостапен фосфор и калиум - Амониум-лактатен метод -модифицирана во НИТП
  - Praktikum iz agrohemije, 1996 od d-r R. Džamić i sor.;
 7. Екстракција на тешки метали растворливи во царска вода
  - ISO 11047:1998;
 8. Механички состав на почвата, Пипет метода со натриум пиросулфат*
  - Praktikum pedologije, 1989 od d-r R.M. Korunović i d-r S. S. V. Stojanović;
* НЕ АКРЕДИТИРАН МЕТОД