MK EN

Лабораторијата за контрола на квалитетот на семе од земјоделски растенија

akreditacija

Акредитирани методи:

 1. Земање на мостри на семе од земјоделски производи
  Правилник за начин на работа, просторната и техничката опременост на овластените лаборатории и методи за испитување на квалитетот на семенскиот материјал кај земјоделските растенија
  Сл.весник на Р. Македонија бр.61, 2007 год.
 2. Одредување чистота на семе
  Правилник за начин на работа, просторната и техничката опременост на овластените лаборатории и методи за испитување на квалитетот на семенскиот материјал кај земјоделските растенија
  Сл.весник на Р. Македонија бр.61, 2007 год.
 3. Одредување на влага во семе
  Правилник за начин на работа, просторната и техничката опременост на овластените лаборатории и методи за испитување на квалитетот на семенскиот материјал кај земјоделските растенија
  Сл.весник на Р. Македонија бр.61, 2007 год.
 4. Одредување маса на илјада зрна семе
  Правилник за начин на работа, просторната и техничката опременост на овластените лаборатории и методи за испитување на квалитетот на семенскиот материјал кај земјоделските растенија
  Сл.весник на Р. Македонија бр.61, 2007 год.
 5. Одредување р'тливост на семето
  Правилник за начин на работа, просторната и техничката опременост на овластените лаборатории и методи за испитување на квалитетот на семенскиот материјал кај земјоделските растенија
  Сл.весник на Р. Македонија бр.61, 2007 год.
 6. Одредување на здравствена состојба на семето*
  Правилник за начин на работа, просторната и техничката опременост на овластените лаборатории и методи за испитување на квалитетот на семенскиот материјал кај земјоделските растенија
  Сл.весник на Р. Македонија бр.61, 2007 год.
* НЕ АКРЕДИТИРАН МЕТОД