MK EN

Адреса:

Нaучен Институт за тутун Прилеп
Кичевска бб
7500 Прилеп
Република Македонија

Tелефон:

+ 389 48 412 760
+ 389 48 412 761

Факс

+ 389 48 412 763
Име и презиме e-mail телефон
Директор
д-р Гордана Мицеска miceskagordana@yahoo.com 048 412 760 локал 220
Одделение за генетика, селекција и семеконтрола
д-р Ана Корубин Алексоска anakorubin@yahoo.com 048 412 760 локал 229
д-р Мирослав Димитриески miroslavdimitrieski@yahoo.com 048 412 760 локал 209
д-р Гордана Мицеска miceskagordana@yahoo.com 048 412 760 локал 224
д-р Илија Ристески ilija.r@t-home.mk 048 412 760 локал 219
д-р Милан Митрески 048 412 760 локал 236
м-р Каролина Кочоска kocoskak@mail.net.mk 048 412 760 локал 227
Одделение за агротехника на тутунот
д-р Валентина Пеливаноска vpelivanoska@yahoo.com 048 412 760 локал 252
д-р Јордан Трајкоски trajkoski@mail.net.mk 048 412 760 локал 211
инж.спец. Маргарита Наумоска naumrite@yahoo.com 048 412 760 локал 246
Билјана Јорданоска bi.jordanoska@hotmail.com 048 412 760 локал 230
Одделение за заштита на тутунот од болести, штетници и плевели
д-р Биљана Гвероска bgveros@yahoo.com 048 412 760 локал 247
д-р Петре Ташкоски ptaskoski@t-home.mk 048 412 760 локал 240
д-р Весна Крстеска vkrsteska@yahoo.com 048 412 760 локал 247
инж. Петре Стојаноски 048 412 760 локал 239
Одделение за економско планирање и програмирање
доцент д-р Силвана Пашовска Silvana.Pasovska@uklo.edu.mk 048 412 760 локал 251
Одделение за технологија, ферментација и фабрикација
м-р Наташа Здравеска natasha_z78@yahoo.com 048 412 760 локал 215
м-р Милан Смоквоски msmokvoski@gmail.com 048 412 760 локал 244
Одделение за хемија на тутунот, тутунскиот чад, резидуи од пестициди и биохемија
д-р Марија Србиноска srbinoska.marija2014@gmail.com 048 412 760 локал 226
Стручна и административна служба - секретаријат
048 412 760 локал
Служба за финансиско, сметководствено и комерцијално работење
Цветанка Ѓорѓиоска cgorgioska@t-home.mk 048 412 760 локал 231
Служба за производство на тутун и тутунско семе
инж.агр.спец.Робин Мавроски rmavroski@yahoo.com 048 412 760 локал 242
Бибилиотека
Снежана Магдеска-Митоска snezanamagdeska@yahoo.com 048 412 760 локал 241