MK EN

Учество на симпозиуми и конгреси

Од 1-3. 11. 2017 година проф. д-р гордана Мицеска и проф д-р Биљана Гвероска учествуваа на состанокот на MUFC Meetings of Commodity Expert Groups on Fruits & Vegetables, Ornamentals, Seeds and Tobacco, and Horizontal Expert Groups, кој се одржа во Даблин Ирска,

Проф. д-р Гордана Мицеска и проф. д-р Мирослав Димитриески од 21 -22 .02 2018 година учествуваа на работилницата поврзана со проектот “Exchaning options on tax policies and tobacco industry in Albania and in its bordering countries” во Тирана, Албанија.

На состанокот во Виена Австрија од 10-12 октомври 2018година Meeting of the European Union minor uses coordination facility, Commodity Expert Groups and Horizontal Expert Group ( Fruits & vegetables, Hops, Seeds, Ornamentals, Tobacco and Rice), како членови на експертската група за тутунот, учествуваа проф. д-р Гордана Мицеска и проф. д-р Биљана Гвероска .

Проф. д-р Гордана мицеска и пороф д-р Биљана Гвероска во периодот од 26 - 28.03.2019 год.учествуваа на состанокот на MUCF Meetings of Commodity Expert Groups on Fruits & Vegetables, Ornamentals, Seeds an Tobacco, and Horizontal Expert Groups коj се одржа во Брисел, Белгија.

Во периодот од 30.06 до 30 .07. 2019 научни работници од НИТП со свои трудови учествуваа на меѓународната конференција WORLD CONFERENCE ON SUSTAINABLE LIFE SCIENCES која се одржа во Будимпешта, Унгарија и тоа:

 • ” Impact of climatic factors on the production properties of some varieties of type Yaka – Gordana Miceska, Miroslav Dimitrieski
 • “Physical characteristics of the leaf in some oriental varieties and lines of yaka tobacco”- Miroslav Dimitrieski, Gordana Miceska
 • “In vitro examination of the effect of some fungicides on biocontrolagent trihoderma harzanum- contribution to the compatibility in tobacco production”- Biljna Gveroska
 • Effects of climate conditions on some quantitative traits of burley tobacco- Karolina Kocoska

EU Minor Uses Coordination Facility (MUCF) Meeting of the Commodity Expert Groups and Horizontal Expert Groups (HEG) / Tobacco, 1-3 November 2017 , Dublin, Ireland на кој учествуваа Мицеска Г. и Гвероска Б. како претставници од Научниот институт за тутун-Прилеп.

EU Minor Uses Coordination Facility (MUCF)Meeting of the Commodity Expert Gropps and Horizontal Expert Groups (HEG) / Tobacco 28-30 March 2017 ,на која учествуваа Мицеска Г. и Гвероска Б. како претставници од Научниот институт за тутун-Прилеп.

Неколку научни работници од НИТП од 16-18 мај.2017 учествуваа со трудови на 2 от Интернационален Балкански земјоделски конгрес во Текирдаг , Турција и тоа:

 • Мицеска Г.; Димитриески М.: New lines of prilep tobacco and their morphological characteristics
 • Димитриески М.; Мицеска Г.: Morpho-biological characteristics of some new oriental aromatic varieties and lines of prilep tobacco in production region of Pelagoniјa
 • Кочоска К.: Tehnological characteristic of oriental Basmak tobacco in the R. of Macedonia
 • Корубин Алексоска А.: Stady on the heredity of some major quantitative traits throught investigation of genetic components of variance in some tobacco varieties
 • Гвероска Б. : Evaluation of new fungicides for effective management of damping of disease in tobacco seedlings
 • Здравеска Н. : The influence of some physical parameters of cigarettes on chemical composition of Tobacco smoke
 • Пашовска С. : R epublic of Macedonia , most favorable country for production of oriental tobacco
 • Крстеска В; Лазаревска С; Постолоски М. : The species of superfamily Chalcodoidea – parasities of A phidophagous hoverfiles
 • Пеливаноска Б; Јорданоска Б. Effects of fertilization and irrigation on some manufacturing properties of the semi oriental tobacco in Prilep Region- Western Macedonia

Во периодот 12-17 февруари 2017 се одржа SA - 52nd CROATIAN AND 12th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURE (SA- 52 Hrvatski i 12 Medzunarodni Simpozium za Zemjodelie во Дубровник - Хрватска. На него учество зедоа Србиноска М. со труд THE POSSIBILITY OF USING ORIENTAL TOBACCO STALKS AS LIGNOCELLULOSIC MATERIAL и Крстеска В. со труд MYZUS PERSICAE SULZER ON TOBACCO.

Меѓународна конференција Ecological engineering and environment protection,одржана на 09-10.06.2016година во Пловдив,Бугарија,на која учествуваа претставници од Научниот институт за тутун-Прилеп.

Во периодот од 9-14 10.2016 год. проф. д-р Гордана Мицеска и проф. д-р Мирослав Димитриески учествуваа на Меѓународниот конгрес CORESTA , кој се одржа во Берлин Германија , со трудот под наслов:Tobacco production in Macedonia.

проф.д-р Гордана Мицеска и проф.д-р Марија Србиноска присуствуваа како посматрачи на 30то генерално годишно собрание на Меѓународната асоцијација на одгледувачи на тутун (ITGA) од во Мадрид, Шпанија На собранието зедоа учество делегати од земјите членки на асоцијацијата од Африка, Азија, Европа и Северна и Јужна Америка. На средбата беа презентирани Законските обврски во Европската Унија за производство на тутун, Одржувањето на седмата конференција на земјите потписнички на Рамковната конвенција за контрола на тутунот, Иницијативи и предлози од земјите членки на ITGA за оваа конференција, Пазарот на тутун во светот и друго.
На одделни состаноци делегатите од секој континент ги разгледуваа социјално- економските и политички предизвици со кои се соочуваат тутунопроизводителите во нивните земји и ги утврдија натамошните чекори со кои би делувала Меѓународната асоцијација на одгледувачите на тутун во подршка на овој сектор.

На 11ти октомври 2015 година во Комотини, Грција се одржа четвртиот Форум за ориенталски тутун во организација на Меѓународната асоцијација на одгледувачи на тутун (ITGA) каде како претставници од Научниот институт за тутун -Прилеп присуствуваа проф.д-р Гордана Мицеска, проф.д-р Мирослав Димитриески, проф.д-р Марија Србиноска, проф.д-р Валентина Пеливаноска, проф.д-р Ана Корубин Алексоска, роф.д-р Биљана Гвероска и м-р Наташа Здравеска.
Проф. д-р Марија Србиноска излагаше на тема: Тенденција на потрошувачка на амеркански бленд за цигари и пазарот за ориенталски тутун.
На форумот зедоа учествуваа претставници на стотина илјади одгледувачи на ориентален тутун и тутунопреработувачи од Македонија, Бугарија, Србија, Грција и од Турција.
Главна тема беа можностите за зголемување на производството на ориенталски тутун и освојување на нови пазарите за пласман на ориенталски тутун. По излагањата во склоп на форумот беше донесена и потпишана Декларација од сите учесници на форумот.

Oд 16-21 Февруари 2014 год. група научни работници од НИТП учествуваа со свои трудови на 49- тиот Хрватски и 7 Интернационален симпозиум за Агротехника и тоа:

 • Gordana Miceska, Ana Korubin – Aleksoska, Biljana Gveroska, Miroslav Dimitrieski Investigations of some quantitative traits in autochthonous tobacco varieties in Republic of Macedonia (abstract)
 • Biljana Gveroska, Gordana Miceska, Miroslav Dimitrieski, Ana Korubin – Aleksoska Effect of the plant hormone kinetin on reducing the intensity of brown spot disease on tobacco (abstract)
 • Ana Korubin – Aleksoska, Zlatko Arsov, Gordana Miceska, Biljana Gveroska, Miroslav Dimitrieski, Jane Aleksoski, Žarko Bebić Detection of resistance to diseases in a trial with diallel crosses of tobacco (abstract)

Од 13-17 Октомври 2013 год. четворица научни работници од НИТП учествуваа на Конгресот од CORESTA свои трудови во работата на групата за Агрономија фитопатологија и генетика во Brufa di Torgiano – Italja , и тоа :

 • DIMITRIESKI M.; MICESKA G.; KORUBIN-ALEKSOSKA A. Production characteristics of four Oriental tobacco lines resistant to black shank (Phytophthora parasitica var. nicotianae) (abstract)
 • GVEROSKA B. Biological control of Rhizoctonia solani in tobacco seedlings with some Trichoderma species (abstract)
 • KORUBIN-ALEKSOSKA A.; MICESKA G.; DIMITRIESKI M.; ALEKSOSKI J. Plant breeding for creation of late-maturing Oriental tobacco genotypes(abstract)

Од 18-20 Јуни 2012 група на научни работници учествуваа на меѓународната конференција за бионаука во Нови Сад Србија и тоа

 • Валентина Пеливаноска, Билјана Јорданоска со трудот ВЛИЈАНИЕ НА НЕКОИ МИНЕРАЛНИ ЃУБРИВА ВРЗ КВАНТИТЕТНИТЕ И КВАЛИТЕТНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОРИЕНТАЛСКАТА СОРТА ТУТУН, НС-72 (абстракт)

Од 11- 14 јуни 2012 наши научни работници учествуваа на 4-тиот меѓународен конгрес за Легални - економски и еколошки аспекти за одржување на околината од хемиската и нафтената индустрија Тара, Србија со следниот труд КАЛТА ОД ОТПАДНИТЕ ВОДИ КАКО СУРОВИНА ЗА ДОБИВАЊЕ НА КОМБИНИРАНО ЃУБРИВО (абстракт)

На 7-8 јуни 2102 во Стара Загора група на наши научни работници учествуваа на 22- та меѓународна научна конференција и тоа Билјана Јорданоска, Валентина Пеливаноска, Кирил Филипоски со следниот труд СОДРЖИНА Cu, Zn, Mn AND Fe ВО ОРИЕНТАЛНИОТ ТУТУН ПРОИЗВЕДЕН ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (абстракт)