MK EN

Издавачка дејност

ИТП има своја издавачка дејност преку која континуирано се презентираат научноистражувачките и стручните достигнувања од областа на тутунот.

Тука спаѓаат монографии, библиографии, книги, практикуми, прирачници, каталози и годишни извештаи.

Во ИТП од 1951 година па се до денес континуирано се издава меѓународното списание ТУТУН/TOBACCO, кое претставува единствено списание на тутунската наука и струка во Р. Македонија.Од 2010 година списанието ТУТУН/TOBACCO е списание со меѓународен карактер.

Сите упатствата за објавување на трудови ова списание како и можност за претплата можат да се најдат на оваа WEB страница www.tobaccobulletin.mk

Публикации од Научниот институт за тутун

 • Испитување на квалитетот на семето од земјоделските растенија - Д-р Ана Корубин - Алексоска (.pdf)
 • Каталогот на сите изданија на литература печатена од страна на Министерството за образование и наука и Министерството за култура (.pdf)
 • Библиографија на Научниот институт за тутун – Прилеп од д-р Ана Корубин-Алексоска, д-р Биљана Гвероска, д-р Мирослав Димитриески(.pdf)
 • Прирачник за хемиски испитувања на тутунот и тутунските производи од д-р Марија Србиноска 2012, Прилеп
 • Прирачник за агрохемиски испитувања на почвата - д-р Валентина Пеливаноска 2011, Прилеп
 • Статистички методи во земјоделските истражувања - одбрани поглавја од д-р Кирил Филипоски 2011 Прилеп
 • Се за примарното производство на ориенталскиот тутун - проф д-р Методија Конески издавач Научен институт за тутун Прилеп
 • Библиографија на Научниот институт за тутун - Прилеп во печатена и електронска форма од д-р Кирил Филипоски, д-р Јордан Трајкоски, д-р Валентина Пеливаноска, д-р Марија Србиноска, стр 410, 2009, Прилеп
 • Монографија - 85 години научна дејност на Научниот Институт за тутун - Прилеп од д-р Кирил Филипоски, стр 92, 2009, Прилеп
 • Флаер-по повод 85 години научна дејност на Научниот институт за тутун - Прилеп
 • Хербологија на тутунот - од д-р Вера Димеска, стр. 159, 2008, Прилеп
 • Познавање и обработка на тутунската суровина (дополнително издание). проф. д-р Душко Боцески: Институт за тутун - Прилеп, Стр. 673, 2003. Прилеп.
 • Тутунот во Република Македонија. д-р Јосиф Мицковски: Друштво за наука и уметност, Стр. 420, Прилеп, 2004. (Спонзорство на Институтот за тутун).
 • Практикум по агротехника на тутунот. д-р Кирил Филипоски, д-р Валентина Пеливаноска, д-р Јордан Трајкоски: Институт за тутун - Прилеп Стр. 141, 2004 година. Прилеп.
 • Практикум по заштита на тутунот. д-р Вера Димеска, д-р Искра Христоска, м-р Биљана Гвероска, м-р Весна Крстеска: Институт за тутун - Прилеп. Стр. 75, 2004 година. Прилеп.
 • Практикум по хемија на тутунот. м-р Марија Србиноска, м-р Цветанка Перушеска: Институт за тутун - Прилеп. Стр. 43, 2004 година. Прилеп.
 • Практикум по технологија на тутунот м-р Милан Смоквоски, инж. Саботко Стојкоски Институтот за тутун - Прилеп. Стр. 47, 2004 година, Прилеп.
 • Практикум по генетика, селекција и семеконтрола на тутунот. д-р Ана Корубин Алексоска, д-р Мирослав Димитриески, д-р Гордана Мицеска: Институт за тутун - Прилеп. Стр. 40, 2004 година, Прилеп.
 • Сорти на тутун од Институтот за тутун - Прилеп. д-р Ана Корубин Алексоска Институт за тутун - Прилеп. Стр. 77, 2004 година, Прилеп.
 • Библиографија на ЈНУ - Институт за тутун - Прилеп д-р Кирил Филипоски Институт за тутун - Прилеп. Стр. 338, 2004 година, Прилеп.
slika

Испитување на квалитетот на семето од земјоделските растенија

slika

Прирачник за хемиски испитувања на тутунот и тутнските производи

slika

Сорти тутун од Институтот за тутун Прилеп

slika

Тутунски речник

slika

Основни фитопатолошки лабараториски методи

slika

Монографија на Институт за Тутун