MK EN

Одделение за хемија на тутунот, тутунскиот чад резидуи од пестициди и биохемија

Ова одделение врши хемиски испитувања на сите типови тутун и тутунски преработки застапени во Република Македонија. Испитувањата се вршат со цел да се утврдат нивните квалитетни својства.

Главни дејности на Одделението се:

Во склоп на одделението постои акредитирана лабораторија за испитување на хемискиот состав на тутунот и тутунскиот чад.

Анализите во лабораторијата се вршат според препорачани, признати методи и во согласност со меѓународни стандарди на CORESTA, ISO и DIN.

Лабораторијата е овластена од Министерството на Р. Македонија за вршење на хемиски анализи на тутун и тутунски преработки и опремена со соодветни инструменти.

Научно истражувачки кадар

slika

проф. д-р Марија Србиноска
Раководител на Одделение
Научен советник
Редовен професор
e-mail: srbinoska.marija2014@gmail.com
телефон: 412 760 локал 226
CV
Извештај | Одлука

slika

Звонко Петрески
хемиски техничар

slika

Васе Јованоска
хемиски техничар