MK EN

Одделение за генетика, селекција и семеконтрола

Ова одделение работи на проблемите сврзани со типскиот состав на тутунот во Република Македонија според потребите на внатрешниот и надворешниот пазар. Својата научноистражувачка работа ја има усмерено кон подобрување на постојните и кон создавање на нови сорти тутун.

Одделението располога со aкредитирана лабораторија за контрола на квалитетот на семе од земјоделски растенија, in vitro лабораторија и ген-банка за колекционирање на семенски материјал од сите типови и сорти тутун како и повеќе диви видови тутун.

Во склоп на Одделението се работи и на проучување на економската проблематика на тутунското стопанисување во целиот репродукционен процес. Се проучува влијанието на економските мерки и инструментите на економската политика на Земјата и нивното влијание врз тутунското стопанство и дава предлози и мислења за прилагодување на истото. Се изработуваат анализи, елаборати и проекти од областа на примарното производство, обработката, преработката и прометната и финансиската сфера, а исто така се врши проценка на претпријатијата, изготвување на инвестициони програми, како и секаков вид на програми од областа на економијата и менаџментот на претпријатијата.

Научно истражувачки кадар

slika

Проф. д-р Ана Корубин Алексоска
Научен советник
Редовен професор
e-mail: ana.korubin@uklo.edu.mk
CV
Извештај | Одлука

slika

Проф. д-р Мирослав Димитриески
Научен советник
Редовен професор
e-mail: miroslav.dimitrieski@uklo.edu.mk
CV
Извештај | Одлука

slika

Проф. д-р Гордана Мицеска
Научен советник
Редовен професор
e-mail: gordana.miceska@uklo.edu.mk
CV
Извештај | Одлука

slika

Вонр. проф. д-р Милан Митрески
Виш научен соработник
Вонреден професор
e-mail: milan.mitreski@uklo.edu.mk
CV
Извештај | Одлука

slika

Вон. проф. д-р Каролина Кочоска
виш научен соработник
Вонреден професор
e-mail: karolina.kocoska@uklo.edu.mk
CV
Извештај | Одлука

slika

Вон. проф. Силвана Пашовска
Виш научен соработник
e-mail: silvana.pasovska@uklo.edu.mk
CV
Извештај | Одлука