MK EN

Одделение за генетика, селекција и семеконтрола

Ова одделение работи на проблемите сврзани со типскиот состав на тутунот во Република Македонија според потребите на внатрешниот и надворешниот пазар. Својата научноистражувачка работа ја има усмерено кон подобрување на постојните и кон создавање на нови сорти тутун.

Одделението располога со aкредитирана лабораторија за контрола на квалитетот на семе од земјоделски растенија, in vitro лабораторија и ген-банка за колекционирање на семенски материјал од сите типови и сорти тутун како и повеќе диви видови тутун.

Во склоп на Одделението е вклучена и Службата за производство на тутун и тутунско семе, кое врши производство, доработка и дистрибуција на семенски материјал за потребите на тутунското стопанство во земјата и пошироко.

Научно истражувачки кадар

slika

Проф. д-р Ана Корубин Алексоска
Раководител на Одделение
Научен советник
Редовен професор
e-mail: anakorubin@yahoo.com
телефон: 412 760 локал 229
CV
Извештај | Одлука

slika

Проф. д-р Мирослав Димитриески
Научен советник
Редовен професор
e-mail: miroslavdimitrieski@yahoo.com
телефон: 412 760 локал 209
CV
Извештај | Одлука

slika

Проф. д-р Гордана Мицеска
Научен советник
Редовен професор
e-mail: miceskagordana@yahoo.com
телефон: 412 760 локал 224
CV
Извештај | Одлука

slika

Проф. д-р Илија Ристески
Научен советник
Редовен професор
e-mail: ilija.r@t-home.mk
телефон: 412 760 локал 219
CV
Извештај | Одлука

slika

Вонр. проф. д-р Милан Митрески
Виш научен соработник
Вонреден професор
телефон: 412 760 локал 236
CV
Извештај | Одлука

slika

Доцент д-р Каролина Кочоска
Вонреден професор
e-mail: karolina_kocoska@yahoo.com
телефон: 412 760 локал 227
CV
Извештај | Одлука

slika

Тут.тех. Ацо Шишкоски

slika

Тут.тех. Цене Велеска