MK EN


Doctoral studies

LIST OF MENTORS of the study program in Technology of production and processing of tobacco and tobacco products, third cycle of three-year studies at the Scientific Institute of Tobacco Prilep confirmed by the Committee for Accreditation and Evaluation of Higher Education of R. N. Macedonia for the academic year 2016/2017

 1. Prof. Dr.sc. Marija Srbinoska (Resolution num. 13-155/4 from 11.02.2016)
 2. Prof. Dr.sc. Gordana Miceska (Решение Бр. 13-159/2 од 11.02.2016)
 3. Prof. Dr.sc. Miroslav Dimitrieski (Решение Бр. 13-159/2 од 11.02.2016)
 4. Prof. Dr.sc. Valentina Pelivanoska(Решение Бр. 13-159/2 од 11.02.2016)
 5. Prof. Dr.sc. Biljana Gveroska(Решение Бр. 13-159/2 од 11.02.2016)
 6. Prof. Dr.sc. Vesna Krsteska(Решение Бр. 13-159/2 од 11.02.2016)
 7. Prof. Dr.sc. Ana Korubin-Aleksoska(Решение Бр. 18-103/3 од 17.10.2016)
 8. Assoc. Prof. Dr.sc. Milan Mitreski (Решение Бр. 1409-396/2 од 14.02.2018 год.)


Informatiоn for students

Најава во iKnow систем за студенти

Соопштение

Студентите на студиските програми на Научниот Институт за Тутун - Прилеп, барања за издавање на потврди, уверенија и друго може поднесуваат и електронски на mail кај соодветниот раководител на студиска програма:
 • Проф д-р Биљана Гвероска - раководител на студиската програма Производство на тутун на втор циклус едногодишни и двегодишни академски универзитетски студии. (mail: bgveros@yahoo.com)
 • Проф д-р Марија Србиноска - раководител на студиската програма Обработка и преработка на тутун на втор циклус едногодишни и двегодишни академски универзитетски студии и раководител на студиските програми на трет циклус студии. (mail: srbinoska.marija2014@gmail.com)
 • Доц д-р Силвана Пашовска - раководител на студиската програма Агроменаџмент во тутунското стопанство на втор циклус едногодишни академски универзитетски студии.

Во прилог на барањето во скенирана форма да биде приложена и уплатницата за платени административни такси.
Во барањето студентите да наведат дали бараниот поднесок лично ќе го подигнат од раководителот на студиската програма или да им ја испрати на маил.

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсите за втор и трет циклус секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.uklo.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот. Линк linkБројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавниот лист што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето на кандидатите за трет циклус се врши електронски со испраќање на пријавниот лист по електронска пошта (e-mail) на следниве контакти: marija.srbinoska@uklo.edu.mk и ana.aleksoska@uklo.edu.mk.

Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување.

Кандидатите задолжително ќе добијат автоматска потврда по електронската пошта дека пријавата е уредно поднесена и роковите во кои кандидатите ќе треба да ги поденесат оригиналните документи за пријавување и за запишување.

Листа на акредитирани ментори file

Пријавен лист - III циклус на студии file

Уплатници - III циклус на студии file

Уплатници - останати услуги fileBulletin board

Упатство за студентско анкетирање преку iKnow → file
Кратко упатство за II и III циклус → file

Докторска дисертација на м-р Јане АлексоскиAccreditation