MK EN


Докторски студии

СПИСОК НА МЕНТОРИ на студиската програма по Технологија на производство и обработка на тутун и тутунски производи, трет циклус тригодишни студии на Научен институт за тутун Прилеп потврдени од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на Р. Македонија за академската 2016/2017 година

  1. Проф.д-р Гордана Мицеска
  2. Проф. д-р Мирослав Димитриески
  3. Проф. д-р Ана Корубин Алексоска
  4. Проф. д-р Марија Србиноска
  5. Проф. д-р Валентина Пеливаноска
  6. Проф. д-р Биљана Гвероска
  7. Проф. д-р Весна Крстеска