MK EN

Апликативна дејност

Научниот Институт за тутутн Прилеп е тесно поврзан со претпријатијата за производство и обработка на тутун и со конкретни активности учествува во решавањето на проблемите од тутунопроизводството.

Научниот Институт за тутун е овластена организација за вршење на повеќе дејности и тоа: