MK EN

Одделение за агротехника на тутунот

Активноста на Одделението за агротехника на тутунот е насочена кон примена на најсовремени агротехнички мерки за добивање на тутунска суровина со висок принос и квалитет. Својата дејност ја остварува преку полски демонстративни опити. Во оваа Одделение постои Акредитирана лабораторија за испитување на поважните агрохемиски параметри, како и содржината на поважните макро и микро елементи во почвата и растителен материјал. Се вршат испитувања на поважните водно-физички својства на почвата и режимот на наводнување на тутунот.

ИТП преку Одделението за Агротехника, е првата Институција во Република Македонија која врши систематска контрола на плодноста на тутунските почви и дава соодветни препораки за рационално ѓубрење.

Во Лабораторијата се врши испитување на на содржината на тешките метали во почви и растителен материјал.

Научно истражувачки кадар

slika

Проф. д-р Валентина Пеливаноска
Раководител на Одделение
Научен советник
Редовен професор
e-mail: vpelivanoska@yahoo.com
телефон: 412 760 локал 252
CV
Извештај | Одлука

slika

Проф. д-р Јордан Трајкоски
Научен советник
Редовен професор
e-mail: trajkoski@mail.net.mk
телефон: 412 760 локал 211
CV
Извештај | Одлука

slika

Доц. д-р Билјана Јорданоска - Шишкоска
Научен соработник
e-mail: bi.jordanoska@gmail.com
телефон: 412 760 локал 230
CV
Извештај | Одлука

slika

Горан Пашоски
Техничар