MK EN

Службa за општи, административни и правни работи

Службата за општи, административни и правни работи се ангажира во примената на општите административни и правни прашања, како што се имплементацијата на Законот за тутун, Законот за високото образование, Законот за научноистражувачка дејност и други закони и прописи кои се од интерес за Институтот за тутун, во согласност со Статутот на Универзитетот “Св.Климент Охридски”-Битола и Деловникот за работа на Институтот.

Кадар

slika

Дипл. Правник Гоце Петроски
Секретар

slika

Вангелица Манческа
Дактилограф-архивар

slika

Зоран Цветкоски
Чувар