MK EN

Огласна табла

Најава во iKnow систем за студенти

Магистерски труд на м-р Роза Галеска (.pdf)

Магистерски труд на м-р Симе Дојчинов (.pdf)   (.pdf)

Сертифакт за општествена одговорност (.pdf)

Конкурс за трет циклус 2020-2021 (.pdf)

Конкурс за втор циклус 2020-2021 (.pdf)

Одлука за мирување на постапката за избор на директор во НИТП(.pdf)

Одлуки за:

  • Роковник на активности (.pdf)
  • Постапка за избор на Директор и членови на комисија (.pdf)

Одлука за спроведување на колоквиуми, испити и одбрана на магистерски и докторски трудови за учебна 2019 - 2020 (.pdf)

Во врска со преземените мерки на Владата за корона вирусот контакт лицa:
Наташа Здравеска: 075 216 185; natasha_z78@yahoo.com
Гоце Петроски: 075 212 511; gpetroski_2008@yahoo.com

Магистерска труд на дипл. зем. инж. Ирена С. Зографоска (.pdf)

Докторска дисертација на м-р Јане Алексоски (.pdf)

Дополнителен конкурс за втор циклус 2019-2020(.pdf)

Конкурс за трет циклус 2019-2020(.pdf)

Одлука за компатибилни студии(.pdf)

Конкурс за втор циклус 2019-2020(.pdf)

Конкурс за трет циклус 2019-2020(.pdf)

Дополнителен конкурс за трет циклус(.pdf)

Измени и дополнувања на конкурсот за запишување студенти на втор циклус(.pdf)

Одлука (.pdf)

Измени и дополнувања на конкурсотонкурс за запишување студенти на трет циклус на студии (.pdf)

Одлука (.pdf)

Конкурсот за запишување студенти на трет циклус - докторски студии(.pdf)

Конкурс за запишување студенти на втор циклус на студии (.pdf)

Повик за конференција(.pdf)

Пријава за конференција (симнување)

Дополнување на конкурсот за запишување студенти на трет циклус - докторски студии(.pdf)

Каталогот на сите изданија на литература печатена од страна на Министерството за образование и наука и Министерството за култура (.pdf)

На ден 04.10.2013 се одржа одбраната на магистерската дисертација од зем. инж. Климе Дамчески со наслов Анализа на производството на тутун во Р. Македонија по региони и општини.

Распоред за студиска програма Производство на тутун

На ден 03.10.2013 се одржа одбраната на магистерската дисертација од зем. инж. Влатко Белоски со наслов Влијание на некои средства врз ртливоста на тутунското семе од типот Берлеј.

На ден 25.09.2013 се одржа одбраната на магистерската дисертација од дипл. инж. технолог. Марин Христоски со наслов Корелација помеѓу содржината на тешките метали во почвата и тутунската суровина во скопскиот производен реон.