MK EN

Огласна табла

Најава во iKnow систем за студенти

Соопштение

Студентите на студиските програми на Научниот Институт за Тутун - Прилеп, барања за издавање на потврди, уверенија и друго може поднесуваат и електронски на mail кај соодветниот раководител на студиска програма:
  • Проф д-р Биљана Гвероска - раководител на студиската програма Производство на тутун на втор циклус едногодишни и двегодишни академски универзитетски студии. (mail: bgveros@yahoo.com)
  • Проф д-р Марија Србиноска - раководител на студиската програма Обработка и преработка на тутун на втор циклус едногодишни и двегодишни академски универзитетски студии и раководител на студиските програми на трет циклус студии. (mail: srbinoska.marija2014@gmail.com)
  • Доц д-р Силвана Пашовска - раководител на студиската програма Агроменаџмент во тутунското стопанство на втор циклус едногодишни академски универзитетски студии.

Во прилог на барањето во скенирана форма да биде приложена и уплатницата за платени административни такси.
Во барањето студентите да наведат дали бараниот поднесок лично ќе го подигнат од раководителот на студиската програма или да им ја испрати на маил.

Дополнителен конкурс за трет циклус 2020-2021 file

Уплатници - II циклус на студии file

Уплатници - III циклус на студии file

Уплатници - останати услуги file

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсите за втор и трет циклус секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.uklo.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот. Линк linkБројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавниот лист што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето на кандидатите за трет циклус се врши електронски со испраќање на пријавниот лист по електронска пошта (e-mail) на следниве контакти: marija.srbinoska@uklo.edu.mk и ana.aleksoska@uklo.edu.mk.

Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување.

Кандидатите задолжително ќе добијат автоматска потврда по електронската пошта дека пријавата е уредно поднесена и роковите во кои кандидатите ќе треба да ги поденесат оригиналните документи за пријавување и за запишување.

Листа на акредитирани ментори file

Пријавен лист - III циклус на студии file

Стратегија за учење file

Кодекс на комуникација при учење на далечина file

Магистерски труд на м-р Роза Галеска file

Магистерски труд на м-р Симе Дојчинов file   file

Сертифакт за општествена одговорност file

Конкурс за трет циклус 2020-2021 file

Конкурс за втор циклус 2020-2021 file

Одлука за мирување на постапката за избор на директор во НИТПfile

Одлуки за:

  • Роковник на активности file
  • Постапка за избор на Директор и членови на комисија file

Одлука за спроведување на колоквиуми, испити и одбрана на магистерски и докторски трудови за учебна 2019 - 2020 file

Во врска со преземените мерки на Владата за корона вирусот контакт лицa:
Наташа Здравеска: 075 216 185; natasha_z78@yahoo.com
Гоце Петроски: 075 212 511; gpetroski_2008@yahoo.com

Магистерска труд на дипл. зем. инж. Ирена С. Зографоска file

Докторска дисертација на м-р Јане Алексоски

Дополнителен конкурс за втор циклус 2019-2020file

Конкурс за трет циклус 2019-2020

Одлука за компатибилни студииfile

Конкурс за втор циклус 2019-2020file

Конкурс за трет циклус 2019-2020file

Дополнителен конкурс за трет циклусfile

Измени и дополнувања на конкурсот за запишување студенти на втор циклусfile

Одлука file

Измени и дополнувања на конкурсотонкурс за запишување студенти на трет циклус на студии file

Одлука file

Конкурсот за запишување студенти на трет циклус - докторски студииfile

Конкурс за запишување студенти на втор циклус на студии file

Повик за конференцијаfile

Пријава за конференција (симнување)

Дополнување на конкурсот за запишување студенти на трет циклус - докторски студииfile

Каталогот на сите изданија на литература печатена од страна на Министерството за образование и наука и Министерството за култура file

На ден 04.10.2013 се одржа одбраната на магистерската дисертација од зем. инж. Климе Дамчески со наслов Анализа на производството на тутун во Р. Македонија по региони и општини.

Распоред за студиска програма Производство на тутун

На ден 03.10.2013 се одржа одбраната на магистерската дисертација од зем. инж. Влатко Белоски со наслов Влијание на некои средства врз ртливоста на тутунското семе од типот Берлеј.

На ден 25.09.2013 се одржа одбраната на магистерската дисертација од дипл. инж. технолог. Марин Христоски со наслов Корелација помеѓу содржината на тешките метали во почвата и тутунската суровина во скопскиот производен реон.