MK EN

Огласна табла

Најава во iKnow систем за студенти

Стратегија за учење file

Кодекс на комуникација при учење на далечина file

Магистерски труд на м-р Роза Галеска file

Магистерски труд на м-р Симе Дојчинов file   file

Сертифакт за општествена одговорност file

Конкурс за трет циклус 2020-2021 file

Конкурс за втор циклус 2020-2021 file

Одлука за мирување на постапката за избор на директор во НИТПfile

Одлуки за:

  • Роковник на активности file
  • Постапка за избор на Директор и членови на комисија file

Одлука за спроведување на колоквиуми, испити и одбрана на магистерски и докторски трудови за учебна 2019 - 2020 file

Во врска со преземените мерки на Владата за корона вирусот контакт лицa:
Наташа Здравеска: 075 216 185; natasha_z78@yahoo.com
Гоце Петроски: 075 212 511; gpetroski_2008@yahoo.com

Магистерска труд на дипл. зем. инж. Ирена С. Зографоска file

Докторска дисертација на м-р Јане Алексоски

Дополнителен конкурс за втор циклус 2019-2020file

Конкурс за трет циклус 2019-2020

Одлука за компатибилни студииfile

Конкурс за втор циклус 2019-2020file

Конкурс за трет циклус 2019-2020file

Дополнителен конкурс за трет циклусfile

Измени и дополнувања на конкурсот за запишување студенти на втор циклусfile

Одлука file

Измени и дополнувања на конкурсотонкурс за запишување студенти на трет циклус на студии file

Одлука file

Конкурсот за запишување студенти на трет циклус - докторски студииfile

Конкурс за запишување студенти на втор циклус на студии file

Повик за конференцијаfile

Пријава за конференција (симнување)

Дополнување на конкурсот за запишување студенти на трет циклус - докторски студииfile

Каталогот на сите изданија на литература печатена од страна на Министерството за образование и наука и Министерството за култура file

На ден 04.10.2013 се одржа одбраната на магистерската дисертација од зем. инж. Климе Дамчески со наслов Анализа на производството на тутун во Р. Македонија по региони и општини.

Распоред за студиска програма Производство на тутун

На ден 03.10.2013 се одржа одбраната на магистерската дисертација од зем. инж. Влатко Белоски со наслов Влијание на некои средства врз ртливоста на тутунското семе од типот Берлеј.

На ден 25.09.2013 се одржа одбраната на магистерската дисертација од дипл. инж. технолог. Марин Христоски со наслов Корелација помеѓу содржината на тешките метали во почвата и тутунската суровина во скопскиот производен реон.